MSDS بر اساس سیستم GHS

MSDS یا برگه اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet)، برگه هایی است که بیان کننده موارد امینی مرتبط با مواد شیمیایی است. به عبارت دیگر برگه اطلاعات ایمنی (SDS) یک سند فنی است که جزئیات و اطلاعات جامع در مورد یک محصول کنترل شده را ارائه می دهد. وجود برگه های اطلاعات ایمنی در کنار ماده مورد نظر، اطلاعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که مصرف کننده با آگاهی از ماهیت ماده مورد نظر، قادر است از خطرات و ضایعات ناشی از استفاده، جابه جایی و انبارش نادرست آن در امان باشد.

بدین ترتیب که اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده بیانگر این است که نجوه صحیح صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چه درجه حرارت . چه نوع محیطی باید نگهداری شود، در انبارش و جابه جایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و در صورت بروز خطر، نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود و همچنین اقدامات اضطراری در هنگام نشت ماده و وسایل حفاظت فردی لازم را متذکر خواهد شدو در سیستم GHS این برگه ها به نام برگه های اطلاعات ایمنی (SDS) نامیده شده و برای هماهنگ نمودن آنها یک فرمت استاندارد همراه با 16 عنوان پیشنهاد گردیده است.