طراحی و ساخت قاب های نگهدارنده اختصاصی

با توجه به سایز دستورالعمل های ایمنی تهیه شده قاب های نگهدارنده طراحی و تولید می شوند.