طراحی، تدوین و چاپ کاتالوگ های اختصاصی

طراحی ویژه و اختصاصی کاتالوگ های اطلاعات ایمنی مواد برای هر مجموعه دسترسی سریع پرسنل به اطلاعات ایمنی اولیه و ضروری مواد شیمیایی پرمصرف مجموعه را فراهم می کند. طراحی کاتالوگ ها به گونه ای است که افراد به سهولت و سرعت به وسایل حفاظت فردی مورد نیاز، روش های اطفاء حریق مناسب و کمک های اولیه در مواجهه با مواد شیمیایی مورد نظر دسترسی خواهند داشت.