تدوین و چلپ کتابچه های اختصاصی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی هر مجموعه در سایز و طرح های مختلف

در تهیه و تدوین این مجموعه اختصاصی علاوه بر خلاصه SDS مواد شیمیایی مصرفی توضیحاتی مبنی بر سیستم GHS، معرفی برگه ی اطلاعات ایمنی (MSDS)، اختصارات رایج، عبارات H، جدول مواد ناسازگار و اطلاعات مربوط به لوزی خطر ارائه شده است.